จะเชื่อได้อย่างไรว่าโรงงานที่ผลิตมีมาตรฐานและไม่หลอกลวงผู้บริโภค!!! (ตอนที่ 2 HACCP )

HACCP,ประโยชน์ของHACCP ,คุณสมบัติของHACCP,ข้อดีของมาตรฐานHACCP

จะเชื่อได้อย่างไรว่าโรงงานที่ผลิตมีมาตรฐานและไม่หลอกลวงผู้บริโภค!!! (ตอนที่ 2 HACCP )

HACCP คืออะไรกันน้าา?? จากบทความที่แล้วเราได้พูดถึงข้อมูลพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพของโรงงานในการผลิตอาหารเสริมแล้ว ในทั้งหมดสามตัว (GMP,HACCP,ISO) ที่ทำให้โรงงานน่าเชื่อถือได้ คราวนี้ วิณพา จำกัด จะมาต่อตัวที่ 2 กันนะคะ

 

HACCP ตัวนี้คืออะไรมีที่มาและสำคัญอย่างไร

SGS-02

HACCPย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point ซึ่งหมายถึง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมาตรฐานตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เน้นควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ถึงมือผู้บริโภคเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต และการขนส่ง จึงสามารถป้องกันอันตราย รวมทั้งสารปนเปื้อนในอาหารได้ เช่น อันตรายทางชีวภาพ อันตรายทางเคมี อันตรายทางกายภาพ และอันตรายจากการจัดเก็บไม่ถูกต้อง เป็นต้น

หลักการของระบบ

 1. อันตรายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคหรือสารพิษ
 2. อันตรายจากสารเคมี ได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เพาะปลูก ในวงจรผลิต วัตถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูดและสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่น นํ้ามันหล่อลื่น จารบี สารแปลกปลอมอื่นๆ สารเคมีทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน เป็นต้น
 3. อันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ

ประโยชน์ของมาตรฐานนี้

 • เป็นระบบที่ให้ความปลอดภัยกับอาหาร โดยครอบคลุมทุขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การรับวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษา การจัดส่งและจัดจําหน่าย จนถึงการ เตรียมการปรุง หุงต้มของผู้บริโภค
 • เป็นระบบที่เปลี่ยนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เป็นระบบการป้องกันปัญหาตามหลักการประกันคุณภาพ
 • เป็นระบบที่สามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง
 • ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการที่ผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื้อนหรือไม่เป็นไปตามข้อกําหนด
 • เป็นระบบที่สามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอื่น
 • เป็นระบบที่ยอมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้ สร้างความมั่นใจในการผลิตอาหารให้ปลอดภัย

หลักการของระบบHACCPมี 7 ประการ ประกอบด้วย

 1. ดําเนินการวิเคราะห์อันตราย (Conduct a hazard analysis)
 2. หาจุดวิกฤตที ต้องควบคุม (Determine the Critical Control Points (CCPs))
 3. กําหนดค่าวิกฤต (Establish critical Limit )
 4. กําหนดระบบเพื อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤตที ต้องควบคุม (Establish a system to monitor control of the CCP)
 5. กําหนดวิธีการแก้ไข เมื่อตรวจพบว่าจุดวิกฤตที ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุด หนึ งไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (Establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that particular CCP is not under control)
 6. กําหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบHACCP(Establish procedures for verification to confirm that theHACCPsystem is working effectively)
 7. กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหล่านี้และการประยุกต์ใช้ (Establish documentation concerning all procedures and records appropriate to these principles and their application)

ดังนั้นHACCPจึงเป็นมาตรฐานในการผลิตอาหารที่คอยควบคุมดูแลคุณภาพทุกขั้นตอนในการผลิต เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมจากหลายประเทศทั่วโลก