Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ

Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ

Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ

         หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วว่า Food Safety Culture คือ วัฒนธรรมความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร ซึ่งแยกมาจากคำว่า Food Safety กับ Culture  Food Safety คือ การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการจัดการในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ สภาวะแวดล้อมถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายไปสู่ตัวสินค้าเป็นหลัก   ส่วน Culture คือ วัฒนธรรมที่ทำสืบเนื่องกันมาด้วยทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมเดียวกัน ทำสืบเนื่องกันจนกลายเป็นพฤติกรรมขององค์กร

 

         บริษัท วิณพา จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริมมาอย่างยาวนาน เราให้ความสำคัญและคำนึงถึงความปลอดภัยของการผลิตอาหารให้เป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้อง อันเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงได้ทำโครงการ "พนักงานใส่ใจสุขอนามัยเพื่อความปลอดภัยของอาหาร" ขึ้น  โดยมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง สุขอนามัยการผลิตและความปลอดภัยของอาหารที่องค์กรผลิต ทำให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการอบรมและทบทวนโครงการ /ติดตามผลการดำเนินงานและสรุปข้อมูลเพื่อประกาศรางวัลประจำไตรมาสและประจำปีให้แก่พนักงาน

Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ
Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ
Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ
Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆ  Click!!