Food safety culture วัฒนธรรมสุขอนามัยที่วิณพาใส่ใจ

Food Safety Culture คือ วัฒนธรรมความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร ซึ่งแยกมาจากคำว่า Food Safety กับ Culture  Food Safety คือ การผลิตอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นการจัดการในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ ปฏิบัติงานให้ถูกสุขลักษณะ สภาวะแวดล้อมถูกต้อง เพื่อป้องกันอันตรายไปสู่ตัวสินค้าเป็นหลัก